ศาลเจ้าปู่-ย่า

ศาลเจ้าปู่ย่า

ศาลเจ้าปู่ย่า

 

ศาลเจ้าปู่ย่า

          ศาลเจ้าปู่ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับกล่าว ขาน ถึง
ความศักดิ์สิทธิ์แผ่ความเมตตาแก่คนยาก ไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศก มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไปหรือไปบนบาน
ศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและมักจะได้บารมีจาก เทพเจ้า
ปู่ย่าดลบรรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ บริเวณโดยรอบมีศาลาชม วิว
กลางน้ำ 2 หลัง สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตเทศบาลตาม
ถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนครผ่านทางรถไฟแล้วเลี้ยว ซ้าย
เข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร

 

Back.gif (2960 bytes)