วัด

วัดโพธิสมภรณ์วัดมัชฌิมาวาส

                       วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง สร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕   ชาวบ้างเรียกว่า "วัดใหม" ต่อมาจึงได้นามว่า "วัดโพธิสมภรณ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชว รานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) อดีตสมุหเทศาภิบาล มณฑลอุดรผู้สร้างวัดนี้
          วัดมัชฌิมาวาส ตั้ง อยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง เดิมเคยเป็นวัด ร้างมาก่อน ชาวบ้านิยมเรียกว่าวัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัด มีพระ พุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค"เป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวอุดรธานี มาก ต่อมาในสมัยรัช กาลที่ ๕ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส"

 

Back.gif (2960 bytes)